UBYTOVACÍ PORIADOK

Upozornenie

Cez víkend minimálny počet nocí: 2

Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

 1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi penziónu doklad o totožnosti. Klient obdrží kľúč od izby.
 2. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu lokality premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy, akékoľvek zásahy do elektrickej, alebo inej inštalácie.
 3. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu. (sušič vlasov, holiaci strojček a pod.)
 4. Z bezpečnostných dôvodov zodpovedá za deti do 10 rokov v priestoroch ubytovacieho zariadenia a v ostatných spoločenských priestoroch zodpovedný zástupca.
 5. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia, pre ktoré je vyhradené iné miesto.
 6. Prísny zákaz vstupovať do penziónu so živými zvieratami.
 7. Pri vyzvaní správcu penziónu sa musí klient preukázať ubytovacím preukazom.
 8. Klient používa izbu v termíne, ktorý bol dohodnutý s objednaním ubytovania. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 15,00 a v deň odchodu do 10,00 hod.
 9. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.
 10. Pri ochorení alebo zranení klienta je k dispozícií v spoločenskej miestnosti telefónna linka na privolanie prvej pomoci.
 11. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal, uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností.
 12. Klient má k dispozícii knihu prianí a sťažností u správcu penziónu.
 13. V ubytovacom zariadení je povolené ubytovať len osoby, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 14. V celom objekte budovy je prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.
 15. V celom objekte je zakázané držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky.
 16. V celom objekte je zakázané držať predmety ohrozujúce bezpečnosť, život, zdravie návštevníkov a pracovníkov penziónu.
 17. Klient je povinný dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Za cennosti nezodpovedá ubytovacie zariadenie.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 3. V prípade výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, prípadne neprispôsobilosti, má právo pracovník penziónu ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou, ak je nutné aj za asistencie polície.

Záverečné ustanovenia

 1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
 2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má zamestnanec penziónu právo odstúpiť od objednávky o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Vo Svätom Jure, dňa: 01.februára 2019

Matej Čičo
riaditeľ spoločnosti