REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I.
Úvod

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách a tovaroch predávaných a poskytovaných v Penzióne Horáreň Biely Kríž, vydávame tento reklamačný poriadok na základe Zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Právo a miesto uplatnenia reklamácie

1. Ak klient zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.
2. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku.
3. Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti Penzión Horáreň Biely kríž.
4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží ubytovací poukaz a taktiež kópiu faktúry (prípadne objednávku) o obstaraní služby prípadne iný doklad.

Článok III.
Postup a vybavovanie reklamácie

1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je povinný zamestnanec Penziónu Horáreň Biely kríž spísať s klientom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný klientom a zamestnancom Penziónu Horáreň Biely kríž.
2. Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.
3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
4. Penzión Horáreň Biely kríž je povinná písomne informovať klienta o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany klienta. Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.
5. Reklamačný zápis slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Musí sa vystaviť v dvoch vyhotoveniach jeden obdrží klient a druhý zamestnanec Penziónu Horáreň Biely kríž. Tento doklad slúži ako potvrdenie o uplatnení reklamácie.
6. V prípade, že nebol spísaný reklamačný zápis nie je možné prešetriť ani dodatočne reklamáciu

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.februára 2019.

Matej Čičo
riaditeľ spoločnosti


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ks026300/www_root/wp-content/plugins/hummingbird-performance/core/modules/class-page-cache.php:1370) in /home/ks026300/www_root/wp-content/plugins/motopress-hotel-booking/includes/libraries/wp-session-manager/class-wp-session.php on line 127