OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Penzión * Horáreň Biely kríž venuje patričnú pozornosť otázkam ochrany vášho súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam. Od 1.2.2019 vrátane sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM GDPR o ochrane osobných údajov. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ osobných údajov:
I.Svätojurská, a.s., Na pažiti č.4E, 900 21 Svätý Jur IČO: 31 437 567 rešpektuje právo na súkromie osoby, ktorá sa ubytuje v Penzióne* Horáreň Biely kríž, Biely kríž 266/2 Svätý Jur , alebo použije našu internetovú stránku. Kontaktné údaje: ubytovanie@horarenbielykriz.sk, telef. číslo: +421948367905 (ďalej Prevádzkovateľ).

Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov
Zasielaním osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.horarenbielykriz.sk, dávate svoj súhlas na to, aby spoločnosť I.Svätojurská, a.s. mohla používať vaše osobné údaje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich a ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec vami určený vo vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s vami ako je – predbežná rezervácia, objednávka ubytovania.

Zverejňovanie údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci. Kategória príjemcov tretých strán: – súd, orgány činné v trestnom konaní, – finančná správa, – cudzinecká polícia a Mesto Svätý Jur .

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov
Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, e-mail a telefónne číslo. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ks026300/www_root/wp-content/plugins/hummingbird-performance/core/modules/class-page-cache.php:1370) in /home/ks026300/www_root/wp-content/plugins/motopress-hotel-booking/includes/libraries/wp-session-manager/class-wp-session.php on line 127